ANKIETA dla mieszkańców – Strategia Rozwoju Gminy Łabunie

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety (link po kliknięciu w “więcej”)

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/66cj7biVjyc2FLVS8

Ankieta ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń związanych z jej funkcjonowaniem a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.

Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia planowane do realizacji na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokument planistyczny pn. Strategia Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027 był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii Rozwoju Gminy Łabunie na lata 2021-2027 celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość ostatecznego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.